Wanneer we praten over het christendom, zijn er ongelofelijk veel stromingen. Alleen in Nederland raken mensen al verward door (oud) gereformeerd, hervormd gereformeerd, protestanten, baptisten, pinkster, (Rooms) Katholiek, prysberitaans, orthodox en nog wat meer.

In het verleden had ik een kreet gehoord: “elke ketter heeft zijn letter”. Ditzelfde geval is met alle stromingen: “elke stroming heeft zijn vorming”. De één houdt zich vast aan ‘Tulip’ en uitverkiezing, de ander benadrukt de vrije wil. Groep A focust zich op Heilige Geest, de ander zegt weer dat de doop erg belangrijk is.

Het is niet verwonderlijk dat veel niet-christenen zullen zeggen: “Al die stromingen, zie je wel! Ze weten zelf niet wat ze geloven! Waarom zoveel ruzie maken terwijl het dezelfde God is!”. Heel eerlijk gezegd, kan ik ze niet ongelijk geven. Veel dingen zijn gebeurd binnen de christelijke stromingen wat geen goed getuigenis is voor de buitenwereld. En hoeveel we ook ons best doen om zo goed mogelijk te leven, kunnen we er niet omheen dat we mensen zijn en daarom ook fouten maken.

God’s eigenschappen zijn onder andere almachtig, alwetend, groot, machtig met oneindige wijsheid (en nog wat meer). Wanneer we dit tegenover de mens zetten dan zien we dan een groot contrast. Mensen zijn beperkt in hun denken (zelfs de slimste op aarde kan niet alles bevatten/begrijpen), in hun kennis (niemand weet alles) en in hun handelen (we kunnen onze acties niet spiegelen in het toekomstperspectief). In Romeinen 11:33 -35 staat het volgende:

O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!
Want: wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is Hem tot raadsman geweest?
Of wie heeft Hem eerst iets gegeven, waarvoor hij vergoeding ontvangen moet?

Hier prijst Paulus God over zijn wijsheid, kennis en hoe God’s wegen ondenkbaar zijn in mensengedachten. Daarvoor legde Paulus uit dat God’s plan van het evangelie en reddingswerk ook voor heidenen zou zijn. Dat is voor de ‘Joden’ ongelofelijk.

Wanneer je Handelingen 11 leest, dan zie je de verbazing van de joodse christenen vanwege het feit dat Petrus met heidenen samen aan tafel heeft gegeten! Handelingen 11:3: “Gij zijt binnengegaan bij onbesnedenen en hebt met hen gegeten.”
Ook Petrus had het niet verwacht en een openbaring van God (tot 3 keer toe in Handelingen 10:14-16 en nogmaals in Handelingen 10:19) was nodig.

Niemand had toen gedacht dat het evangelie ook naar heidenen gebracht zou worden! In die tijd en cultuur gingen ze niet eens met Samaritanen om (die gemixed joods bloed hebben), laat staan met ‘echte’ heidenen! Dat was voor Joden ondenkbaar, niet voor te stellen!
Maar de reactie van zowel de Joodse christenen (Handelingen 11:18) als Paulus is dat God geprezen wordt, omdat Hij het evangelie ook naar de heidenen brengt tot bekering! Ook al is het voor hun ongelofelijk en niet te begrijpen.

Ik ga nu geen vergelijking maken dat mijn eigen stroming echte joden zijn en de rest van de stroming Samaritanen. We kunnen wel zien dat God’s wegen inderdaad ondoorgrondelijk zijn voor mensengedachten. Ditzelfde principe kunnen we ook meenemen. Ik snap niet waarom er zoveel verschillende christelijke stromingen zijn, waarom de één dit doet en de ander dat. Wat ik wel weet is dat God zo oneindig veel machtiger, groter, wijzer, Heiliger, alwetender is dan dat mijn hersens ooit kan bevatten. Mijn beeld van God is misschien slechts een schim van hoe en wie God daadwerkelijk is. De ene groep/stroming benadrukt God’s soevereiniteit, de ander zet de nadruk op God’s liefde en naastenliefde. En wie weet, als we met alle christenen in de hemel komen, zullen we met z’n allen het complete beeld hebben van God, en niet slechts ‘dat ene onderdeel waar wij de focus op hebben gelegd’.
En het mooie is, bij verschillende stromingen worden diverse mensen door God geraakt en bekeerd! Dat is toch mooi! Ieder mens is uniek en wordt geraakt via andere prikkels. De één wordt misschien geraakt door een goede alfa cursus, waar groep/stroming X de nadruk op legt. De ander heeft God leren kennen tijdens een (christelijke) zang concert, wat georganiseerd is door groep/stroming Y. Weer iemand anders leerde God kennen via een voetbaltoernooi, gehouden door groep/stroming Z. Het is belangrijk om God’s werk te blijven doen: “het verkondigen van Jezus Christus als Heer/Redder, en het discipelschap doorgeven.”

Dit gezegd te hebben, betekent dan dat alles goed is rondom de stromingen? Nee, helaas niet. Elke stroming moet gebaseerd zijn op het fundament van de Bijbel. Dat is natuurlijk een schot voor open doel. Wat is de juiste, ware stroming? Daar durf ik geen antwoord op te geven, en het enige wat duidelijk is, is dat het ware evangelie verteld wordt (dat God de mens schiep, maar de mens zondig is en daarom gescheiden is van God. God zelf, Jezus Christus, is gekomen, gestorven en opgestaan uit de dood om ons vrij te maken van zonde, zodat ieder die in Hem gelooft, weer bij God kan komen). Uiteraard zeg ik dat de kerk waar ik nu naar toe ga (en de stroming) gebaseerd is op de bijbel. En als ik eerlijk naar mijn eigen leven kijk, dan ben ik ook niet ‘vrij van zonde’ als het gaat om verschillende stromingen te veroordelen (of ze dit of dat wel/niet goed doen). Want je bent onderdeel van een (sub)groep en hierdoor wil je je ook ‘afscheiden’ van de anderen.

Dus mijn antwoord op het paradigma van de verschillende stromingen? Ik denk allebei.

Gecategoriseerd in: